Оплата

Публічний договір (оферта)
купівлі-продажу товарів

м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГЕОКОМ» в особі директора
Грушецького Геннадія Володимировича (надалі – Продавець), що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони та будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану
пропозицію (надалі – Покупець) з іншого боку, (надалі – Сторони) уклали цей публічний
договір у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі – Договір). Справжня оферта
є публічною, і згідно ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові
для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якої (пробиття фіскального чеку в
момент відвантаження Товару Покупцю за його замовленням, розміщеним через
електронний каталог у магазині Wine Time, у відповідності до ст. 642, ч.2 ЦКУ), вважається
акцептом даної Оферти (далі Договору) Покупцем та Договір автоматично вважається
укладеним.
1. Терміни.
1.1. Електронний каталог магазину WINECARD (Електронний каталог) – електронний
каталог товарів Продавця, що розміщений Продавцем в мережі Інтернет, за адресою:
winecard.com.ua, інформаційний ресурс, створений Покупцем з метою надання
потенційним Споживачам можливості попереднього вибору, резервування та замовлення
товарів Продавця, що в подальшому реалізуються Продавцем таким Споживачам в
магазині Покупця Wine Time.
1.2. Магазин WINECARD – виногастромаркет Продавця WINECARD, що знаходиться за
адресою: м. Київ, пр Оболонський, 1.
1.3. Замовлення кінцевого Споживача, оформлене за допомогою електронного каталогу,
направлене на адресу магазину WINECARD, на пошук, резервування Товарів Продавця
для подальшого його викупу кінцевим Споживачем.
2. Предмет договору
2.1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає та оплачує Товар на умовах,
визначених у даному Договорі. Товар який Покупець купує на умовах даного Договору,
призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з
підприємницькою діяльністю. Покупець є кінцевим споживачем Товару.
2.2.Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом даного Договору,
визначаються у замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог та у
фіскальному чеку, виданому магазином WINECARD.
3. Ціна і загальна сума договору
3.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем в електронному каталозі, формуються в
національній валюті України та зазначаються в замовленні на резервування товару, що
розміщується через електронний каталог та у фіскальному чеку, виданому магазином
WINECARD.
4. Якість
4.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам чинної нормативно-технічної документації
та підтверджується відповідними документами, встановленими чинним законодавством
для даного виду Товару.
4.2. Товар передається в упаковці виробника. Якість Товару гарантується виробником.

5. Доставка та передача товару
5.1. Місце відвантаження Товару – магазин WINECARD.
5.2.Продавець на прохання Покупця, після оформлення його продажу у магазині
WINECARD, може за проханням Покупця здійснити доставку товару, придбаного Покупцем,
власними силами або шляхом залучення третіх осіб, за власний рахунок або (в залежності
від вартості Товару) за рахунок Покупця за адресою вказаною Покупцем. У випадку
залучення Продавцем третіх осіб Продавець несе перед Покупцем відповідальність за дії
та/або бездіяльність таких осіб
5.2. Датою передачі Товару вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у
фіскальному чеку, яким оформлено продаж Товару у магазині WINECARD.
5.3. Прийом-передача Товару здійснюється представниками сторін в порядку, визначеному
чинним законодавством України, та оформлюється шляхом видачі Продавцем фіскального
чеку в магазині WINECARD.
5.4. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в
момент прийому-передачі Товару.
6. Порядок розрахунків
6.1. Покупець може оплачує Товар наступними способами:
– за допомогою банківського (безготівкового) переказу грошей на банківські реквізити
Продавця, вказані у даному Договорі
– готівкою до каси Продавця в магазині WINECARD.
6.2. Продавець може надати Покупцю право здійснити розрахунок за Товар на умовах
відстрочення платежу, що зазначається Продавцем у фіскальному чеку. Можливість
придбати Товар на умовах відстрочення платежу та термін відстрочення погоджується
сторонами в момент розміщення покупцем замовлення на резервування Товарів через
електронний каталог. Рішення про надання Покупцю права оплатити товар на умовах
відстрочення платежу приймається Продавцем на його розсуд самостійно.
6.3. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по здійсненню розрахунків за Товар
є дата надходження відповідної суми на банківський рахунок або до каси Продавця.
7. Відповідальність та вирішення спорів
7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору
в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
7.2. У разі несвоєчасної оплати вартості Товару Покупець зобов’язаний сплатити
Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний
день прострочення.
7.3. У випадку прострочення Покупцем оплати вартості Товару більше ніж на 60
календарних днів вважається, що Покупець необґрунтовано відмовився від оплати Товару
та зобов'язаний сплатити на користь Продавця, крім установленої Договором пені /п. 6.2./,
штраф за ухилення від оплати у розмірі 30 % від вартості отриманого та не оплаченого в
строк Товару.
7.4.Усі спори, що виникають внаслідок чи у зв’язку з даним Договором вирішуються
сторонами відповідно до чинного законодавства України.
8. Строк дії договору
8.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору
Покупцем. Прийняттям Договору є вчинення Покупцем дій, які засвідчують його бажання
укласти Договір і передбачені умовами Договору, а саме отримання Покупцем Товару в

магазині WINECARD, що підтверджується виданим Продавцем фіскальним чеком в момент
відвантаження Товару в магазині Toscana.
8.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
8.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.
8.4. У випадку дострокового розірвання договору за ініціативою однією із сторін, сторона-
ініціатор відшкодовує іншій стороні понесені нею витрати, пов’язані з виконанням даного
договору.
9. Інші умови
9.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій
письмовій формі.
9.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції
Покупцем.
9.3. Даний договір (оферта) є офіційним документом Товариства з обмеженою
відповідальністю «ІНТЕРГЕОКОМ», має юридичну силу та розміщується для вільного
доступу у магазині Продавця в «Куточку споживача», Покупець крім того має можливість
попередньо ознайомитися з умовами даного Договору в момент розміщення замовлення
на резервування товарів в Електронному каталозі.
Продавець вправі вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який
момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору
завжди доступна на інформаційному ресурсі Продавця – Електронний каталог за адресою
в мережі Інтернет: www.winecard.com.ua, в розділі – «Каталог Товарів»
9.4. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із
проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати
Замовником, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.
9.5. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє
недійсність інших пунктів.
9.6. Покупець надає згоду Продавцю на включення його особистих персональних даних до
бази персональних даних «Контрагенти» та на обробку його персональних даних у
відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
Покупець підтверджує, що він отримав повідомлення про включення інформації щодо
нього до бази персональних даних «Контрагенти» Продавця, повідомлений про свої права,
визначені Законом України «Про захист персональних даних» та повідомлений про осіб,
яким його персональні дані надаються для виконання зазначеної вище мети.
Продавець використовує отримані від Покупця персональні дані виключно для виконання
ним своїх зобов’язань передбачених цим Договором , для належного та повного
обслуговування Покупця у відповідності до умов даного Договору та вимог законодавства
України, в тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних
інформаційного ресурсу Продавця – Електронного каталогу.
9.7. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не
вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють
на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед
Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами
законодавства.
9.8. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти його персональні
дані, то Покупцеві необхідно звернутися із письмовою заявою до Продавця. В цьому
випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Електронного каталогу
та придбавати Товар Продавця на умовах відстрочення платежу.
9.9. Покупець шляхом реєстрації на інформаційному ресурсі Продавця, в Електронному
каталозі, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від

Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою
служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
9.10. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки,
змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.
10. Умови використання матеріалів розміщених в Електронному каталозі.
10.1. Електронних каталог містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші
охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії,
графічні зображення, музичні та звукові твори.
10.2. Весь зміст Електронного каталогу є власністю Продавця та охороняється
законодавством України.
10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені в Електронному
каталозі, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у
продажу або поступку, створювати вторинні документи та ін.
11. Реквізити Продавця:
11.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГЕОКОМ»
02125 м. Київ, пр. Визволителів, 3 офіс 6
ЄДРПОУ 42447221
р/р 26008010610111, ПАТ «БАНК ВОСТОК»,
м. Дніпро, МФО 307123
ІПН 424472226535, № свідоцтва

Оплата при:

самовивозі: готівкою при розрахунку в місці самовивозу.

доставці кур’єром: готівкою при отриманні замовлення.
Мінімальна сума замовлення 500 грн.
При замовленні на суму від 500 грн. вартість доставки 50 грн.
При замовленні на суму понад 1500 грн. доставка безкоштовна.
Доставка замовлень оформлених до 11:00 відбувається в день замовлення,
замовлення оформлені після 11:00, на наступний день.

доставці по Україні Новою Поштою, накладеним платежем: готівкою при отриманні замовлення у відділенні Нової Пошти, згідно тарифів. Мінімальна сума замовлення 500 грн.